Giới thiệu về SA 8000

SA 8000 là gì?

SA 8000 là hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội đầu tiên được phát triển bới SAI (tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế). Đây là một cách tiếp cận đển các nhà bán lẻ, các công ty sản xuất, các nhà cung cấp và các tổ chức khác duy trì được những điều kiện làm việc công bằng và tốt trong suốt chuỗi cung ứng.

SA 8000 bao gồm:

– Một tiêu chuẩn với những quyền của người lao động được thừa nhận một cách rộng rãi,

– Các yêu cầu với một hệ thống quản lý ở mức độ nhà máy để duy trì được sự tuân thủ và cải tiến.

Có thể áp dụng cho tất các các tổ chức thuộc các loại hình, quy mô và sản phẩm /dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, hiện nay tiêu chuẩn đang thu hút được sự chú ý của ngành công nghiệp nhẹ yêu cầu nhiều lao động.

Ai cần SA 8000?

Các tổ chức mong muốn:

– Tự chứng tỏ sự tuận thủ với các chính sách về trách nhiệm xã hội,

– Muốn chứng tỏ sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,

– Được chứng nhận bởi một tổ chức bên thứ ba về hệ thống trách nhiệm xã hội.

Các yêu cầu của SA 8000

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn SA 8000 là SA 8000:2014 – The current version of the SA8000® Standard is SA8000:2014.

Tiêu chuẩn SA 8000:2014 có các yêu cầu chính như sau:

1. Child Labor / lao động trẻ em

2. Forced or Compulsory Labor / Lao động cưỡng bức hoặc không tự nguyện

3. Health and Safety / Sức khỏe và an toàn

4. Freedom of Association and Right to Collective Bargaining / Tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể

5. Discrimination / Không phân biệt đối xử

6. Disciplinary Practices / Thực hành kỷ luật

7. Working Hours / Thời gian làm việc

8. Remuneration / Thù lao

9. Management System / Hệ thống quản lý

4. Các tài liệu tham khảo:

SA8000:2014 Standard

SA8000:2014 Guidance Document (Updated June 2016)

SA8000:2014 Performance Indicator Annex

SA8000 Certification Restrictions (Updated December 2017 – previously Certification Exclusions)

SA8000:2014 Translations

SAAS Procedures

New SA8000 – Interpretive Supplement #1 – Working Hours

General Information

Certification Costs

SA8000® Guidelines for Corporate Communication and Graphic Standards

Framework for Accredited SA8000 Certification

SA8000 at a Glance (flyer)

About SA8000 – Español

About SA8000 – Français

About SA8000 – Japanese

About SA8000 – Português

Standard Management Procedures

SA8000 Revision Procedures

SA8000:2014 Drafters’ Notes

Side-by-Side Comparison of SA8000:2014 and SA8000:2008

Auditor Guidance

Management Systems for Gender Discrimination

Bài viết liên quan
DMCA.com Protection Status